Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu jest:  TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan., NIP 6442152046
TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan znajdujący się na : Jana Kiepury nr. 39 w Sosnowcu umożliwia nabywanie dóbr, oferowanych produktów („Towarów”) za pomocą sieci elektronicznej Internet (on-line) – pod adresem www.eufobia.pl („Sklep”).
Postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Sklepu www.eufobia.pl oraz określają zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
Dostęp do Regulaminu może zostać uzyskany przez każdego użytkownika sieci elektronicznej Internet w dowolnym momencie czasowym, poprzez otworzenie strony Regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem wskazanym w ust. 1, a także poprzez pobranie, a następnie zapisanie jego w formacie PDF na wybranym przez siebie nośniku elektronicznym.
Informacje o Towarach w Sklepie, w tym o ich cenach, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), dalej: Kodeks cywilny, oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego
Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o ich właściwościach , cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. ich cechach. Zdjęcia oraz stylizacje oferowanych Towarów mają na celu zaprezentowanie konkretnie wskazanych modeli, co nie uchybia postanowieniu ust. 4

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet oraz może świadczyć inne usługi o ile przewiduje to niniejszy Regulamin.
Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta pomiędzy korzystającym ze Sklepu („Klient”), a TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan .
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów sprzedaży Towarów zawieranych w ramach działalności Sklepu następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą Towarów.
Warunkiem, który pozwala na rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta.
Informacje podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia Towarów powinny być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane oraz informacje są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, a także gdy uniemożliwiają w jakikolwiek sposób realizację zamówienia oraz doręczenie przesyłki zawierającej Towary. Przed odmową realizacji TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia poprawności danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia Klienta.
Klient korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, a także treści sprzecznych z zadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami;
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c. nieprzesyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;
e. niekorzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego, w tym kopiowania jego treści i wykorzystywania w celach zarobkowych.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan oraz Klientem następuje w jednej z poniżej wybranych sposobów:
a. na stronie internetowej Sklepu (on-line),
b. telefonicznie,,
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmowane są one w dni robocze w godzinach 11-19. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Klient ma prawo złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu – „Zakup bez rejestracji”.
Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest skorzystanie z formularza zamówienia poprzez podanego przez Sklep i wypełnienie wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do pozycji „Koszyk”.
Do chwili zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze sposobu płatności „Zapłać”), Klient ma prawo dokonania zmiany lub modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze sposobu płatności „Zapłać”) jest ofertą Klienta złożoną Glow Sp. z o. o. w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży
Po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie, Klient uzyskuje na stronie Sklepu oraz drogą poczty elektronicznej (e-mail) komunikat zawierający informacje w przedmiocie pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej za pośrednictwem sklepu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia ofert Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, w oparciu o treść zgodną z Regulaminem.
Bez naruszenia ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów , Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia przed otrzymaniem ze Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem poczty elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w dowolnie wybrany przez Klienta sposób.
Sklep ma prawo do odmowy zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
a. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towarów,
b. Klient nie zapłacił za złożone zamówienia w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
IV. DOSTAWA I ODBIÓR
Termin na realizację zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest przybliżonym czasem przygotowania Klientowi Towarów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2.

Przekazujemy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami RODO do dostawcy realizującego przesyłkę – Poczta Polska, Sendit, Fedex.

Sklep dostarcza Towary pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie dowolnego kraju na świecie. Wszelkie opłaty za dostawę Towarów są podawane w procesie składania zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 5 przewidywany czas dostawy to 7 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia Towaru nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych i 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta może zostać opóźnione przez Sklep do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży lub kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej – tj. za pomocą bankowego przelewu internetowego / tradycyjnego.
Wszystkie przesyłki zawierające zamówione Towary realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
V. CENY I METODY PŁATNOŚCI
Informacja o cenie sprzedaży Towaru w Sklepie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Cena nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia , w tym w wyniku rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi w szczególności kwoty podatku od towarów i usług oraz innych ciężarów publicznoprawnych. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów ich przesyłki, stosownie do postanowień rozdziału IV.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Towary, wedle swego wyboru:
a. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Sklepu przed dostawą Towaru, przy czym brak otrzymania płatności na rachunek TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu elektronicznej obsługi płatności) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje unieważnienie zamówienia, zaś za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień otrzymania należności przez TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan lub podmiot pośredniczący.
3a. Klient zamawiający Towary z dostawą poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Towary wedle swojego wyboru:
a. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Sklepu przed dostawą Towaru, przy czym brak otrzymania płatności na rachunek TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu elektronicznej obsługi płatności) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje unieważnienie zamówienia, zaś za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień otrzymania należności przez TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan . lub podmiot pośredniczący.

 1. TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan zastrzega sobie prawo wszelkich zmiany cen Towarów zamieszczonych w Sklepie, zamieszczania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian stosownie do obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 2. VI REKLAMACJE – RĘKOJMIA
  W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
  Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
  a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
  b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
  c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
  Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
  W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
  Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  d) żądać usunięcia wady
  Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny.
  Sprzedawca rekomenduje, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
  Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
  W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
  Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
  Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody, wymiany produktu lub zwrotu kosztów zamówienia.
  Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
  Adresem reklamacyjnym jest: TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan Jana Kiepury 39 w Sosnowcu.W piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@eufobia.pl bądź też listownie na adres:

 4. TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan
  Jana Kiepury 39
  41-200 Sosnowiec
   

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie paragonu oraz informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia, w którym otrzymał przesyłkę. Zwroty przeterminowane będą odsyłane bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.
Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
Konsument ma prawo zwrócić produkt tylko pod warunkiem, iż nie nosi on śladów użytkowania i posiada oryginalną metkę.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza standardowe użytkowanie produktu lub produktów.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na usługi indywidualne rozpoczęte za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a) kiedy Sprzedawca wykonał w pełni usługę indywidualną, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od Umowy
b) w której cena  zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i jest to zamówienie specjalne;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz
Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@eufobia.pl Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.
Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eufobia.pl.
Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, bezskutecznym, po jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres email lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA
Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.

 1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust.1 lit. b) i c).
 2. Warunki techniczne świadczenia usług przez Sklep drogą elektroniczną są następujące:
  a. dostęp do sieci elektronicznej Internet,
  b. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych np. Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox lub podobne,
  c. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej e-mail Sklepu: sklep@eufobia.pl Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
  TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
 4. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan jest administratorem danych osobowych klientów Sklepu.
  Sklep zapewnia, iż podejmuje wszelkie środki prawne oraz techniczne, a także organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające dostępowi przez osoby niepowołane, przekazywane przez Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie.
  Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi kuriera DHL Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2 dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez DHL Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu świadczenia usług przez DHL Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu czyni niemożliwym jakikolwiek zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed składaniem zamówienia Towarów. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w Sklepie w każdym czasie.
  Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, co nie narusza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.
  TAKA KARMA Anna Sobczuk-Bijan zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od chwili opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień Towarów złożonych po dokonaniu zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
   
   
   
  Opublikowano dn. 30.11.2019 r.