Regulamin

Regulamin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.10.2023 r. zmianie uległa część regulaminu Sklep Internetowego eufobia.pl. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu jest:  Marta Bijan, NIP 6252478046.
Firma Marta Bijan znajdująca się na ul. Ogrodowej 48/54 w Warszawie umożliwia nabywanie dóbr, oferowanych produktów („Towarów”) za pomocą sieci elektronicznej Internet (on-line) – pod adresem www.eufobia.pl („Sklep”).

Postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Sklepu www.eufobia.pl oraz określają zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

Dostęp do Regulaminu może zostać uzyskany przez każdego użytkownika sieci elektronicznej Internet w dowolnym momencie czasowym, poprzez otworzenie strony Regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem wskazanym w ust. 1.

Informacje o Towarach w Sklepie, w tym o ich cenach, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), dalej: Kodeks cywilny, oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o ich właściwościach , cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. ich cechach. Zdjęcia oferowanych Towarów mają na celu zaprezentowanie konkretnie wskazanych modeli, co nie uchybia postanowieniu ust. 4

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Marta Bijan umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet oraz może świadczyć inne usługi o ile przewiduje to niniejszy Regulamin.

Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta pomiędzy korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Marta Bijan.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów sprzedaży Towarów zawieranych w ramach działalności Sklepu następuje poprzez wydrukowanie lub wygenerowanie elektroniczne i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura) wraz z dostawą Towarów lub poprzez wysyłkę na adres e-mail na prośbę klienta.

Warunkiem, który pozwala na rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta.

Informacje podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia Towarów powinny być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.

Marta Bijan zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane oraz informacje są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, a także gdy uniemożliwiają w jakikolwiek sposób realizację zamówienia oraz doręczenie przesyłki zawierającej Towary. Przed odmową realizacji Marta Bijan podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia poprawności danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia Klienta.

Klient korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, a także treści sprzecznych z zadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami;
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c. nieprzesyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;
e. niekorzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego, w tym kopiowania jego treści i wykorzystywania w celach zarobkowych.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Marta Bijan oraz Klientem następuje w jednej z poniżej wybranych sposobów:
a. na stronie internetowej Sklepu (on-line),
b. telefonicznie,,
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmowane są one w dni robocze w godzinach 10-17. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Klient ma prawo złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.

Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest skorzystanie z formularza zamówienia poprzez podanego przez Sklep i wypełnienie wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury lub paragonu fiskalnego.


W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu oraz ilości poprzez dodanie ich do pozycji „Koszyk”.

Do chwili zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze sposobu płatności „Zapłać”), Klient ma prawo dokonania zmiany lub modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze sposobu płatności „Zapłać”) jest ofertą Klienta złożoną Marta Bijan w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży

Po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie, Klient uzyskuje na stronie Sklepu oraz drogą poczty elektronicznej (e-mail) komunikat zawierający informacje w przedmiocie pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej za pośrednictwem sklepu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia ofert Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, w oparciu o treść zgodną z Regulaminem.
Bez naruszenia ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów , Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia przed otrzymaniem ze Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem poczty elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w dowolnie wybrany przez Klienta sposób.
Sklep ma prawo do odmowy zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
a. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towarów,
b. Klient nie zapłacił za złożone zamówienia w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR

Termin na realizację zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest przybliżonym czasem przygotowania Klientowi Towarów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2

Sklep dostarcza Towary pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie opłaty za dostawę Towarów są podawane w procesie składania zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 5 przewidywany czas dostawy to 7 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia Towaru nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych i 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta może zostać opóźnione przez Sklep do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży lub kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej – tj. za pomocą bankowego przelewu internetowego / tradycyjnego.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

Informacja o cenie sprzedaży Towaru w Sklepie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Cena nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia , w tym w wyniku rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi w szczególności kwoty podatku od towarów i usług oraz innych ciężarów publicznoprawnych. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów ich przesyłki, stosownie do postanowień rozdziału IV.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Towary, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Sklepu przed dostawą Towaru, przy czym brak otrzymania płatności na rachunek Marta Bijan lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu elektronicznej obsługi płatności) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje unieważnienie zamówienia, zaś za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień otrzymania należności przez Marta Bijan lub podmiot pośredniczący.

 1. Marta Bijan zastrzega sobie prawo wszelkich zmiany cen Towarów zamieszczonych w Sklepie, zamieszczania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian stosownie do obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 2. VI REKLAMACJE – RĘKOJMIA
  W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
  Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
  a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
  b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
  c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
  Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
  W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
  Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  d) żądać usunięcia wady
  Konsument nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny.
  Sprzedawca rekomenduje, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
  Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
  W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
  Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
  Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody, wymiany produktu lub zwrotu kosztów zamówienia.
  Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
  Adresem reklamacyjnym jest: Marta Bijan ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa. W piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@eufobia.pl bądź też listownie na adres:

 4. Marta Bijan
  Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Marta Bijan jest administratorem danych osobowych klientów Sklepu.

Sklep zapewnia, iż podejmuje wszelkie środki prawne oraz techniczne, a także organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające dostępowi przez osoby niepowołane, przekazywane przez Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie.

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Marta Bijan wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi kuriera lub paczkomatów InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059 dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059.


Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu czyni niemożliwym jakikolwiek zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed składaniem zamówienia Towarów.

Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, co nie narusza uprawnień konsumentów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.

Marta Bijan zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 2 dni od chwili opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień Towarów złożonych po dokonaniu zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 
 
 
Opublikowano dn. 04.06.2021 r.